Onze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren en te personaliseren en om advertenties weer te geven (indien aanwezig). Onze website kan ook cookies van derden bevatten, zoals Google Adsense, Google Analytics, Youtube. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. We hebben ons privacybeleid bijgewerkt. Klik op de knop om ons privacybeleid te bekijken.

Algemene Voorwaarden:

Onze algemene voorwaarden :

Algemene Voorwaarden bij aankoop via de Online Schop v/d Hoeveslagerij

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
"Amelisa BV"
- Amelisa BV, ingeschreven in Gent   BTW-nummer: BE 0889 575 617
"De Klant"
- De potentiële afnemer van zaken en/of diensten van Amelisa BV

1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Amelisa BV, alsmede op de tussen Amelisa BV en de Klant gesloten overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Voorwaarden van Klant zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Amelisa BV overeenstemming bereikt is.

1.5
Indien (een) bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Amelisa BV en de Klant in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Aanbod en overeenkomst:

2.1
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Amelisa BV het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand tussen Amelisa BV en de Klant indien deze een aanbieding van Amelisa BV online, per e-mail of per fax of anderszins accepteert.

2.3
In de regel zal Amelisa BV levering doen plaats vinden binnen 72 uur na goedkeuring van de Klant en ontvangst van het te betalen bedrag op rekening van Amelisa BV, mits de producten op voorraad leverbaar zijn vanuit onze toeleveranciers.

2.4
Alhoewel Amelisa BV de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijzen en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen Amelisa BV en de wederpartij kan (gaan) duiden kan de Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2.5
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Prijzen / tarieven en betaling:

3.1
De door Amelisa BV in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.

3.2
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn (tenzij anders aangegeven) in euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.3
Amelisa BV behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De Klant is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen zeven (7) dagen na de mededeling van Amelisa BV van de prijsverhoging.

3.4
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging optreedt in de kosten van Amelisa BV, ten gevolge van enigerlei voorziening in een collectieve arbeidsovereenkomst, wet, besluit of beschikking van (semi)overheidswege (buitenlandse overheden daaronder begrepen) van dwingend rechtelijk karakter, dan wel indien buiten de invloedssfeer van Amelisa BVzodanige kostprijsverhogende omstandigheden optreden dat in redelijkheid van Amelisa BV niet langer kan worden gevergd dat de overeengekomen prijs wordt gehanteerd verklaart de Klant zich reeds nu voor als dan akkoord met een wijziging van die prijs, die door Amelisa BV aan de Klant middels de aanduiding van objectieve maatstaven nader zal worden medegedeeld.

3.5
Amelisa BV behoudt zich het recht voor bestellingen van de Klant te annuleren, indien niet binnen 7 dagen na orderdatum, de betaling is ontvangen.

Levering / Leveringstermijnen / Transport:

4.1
De door Amelisa BV (eventueel) vermelde levertijd kan nooit als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een levertijd kan nooit leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Amelisa BV, tenzij anders overeengekomen en behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Amelisa BV.

4.2
V Amelisa BV behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.3
Indien de Klant haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van de verbintenis door Amelisa BV niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt is gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Klant daartoe door Amelisa BV in gebreke is gesteld, de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Amelisa BV om van de Klant vergoeding van geleden verlies en/of gederfde winst te vorderen. Daarnaast zal, indien en zolang de door de Klant veroorzaakte verhindering in de nakoming door Amelisa BV voortduurt, door de Klant van Amelisa BV geen nakoming kunnen worden gevorderd terwijl Amelisa BV gerechtigd is van de Klant vergoeding van in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Klant.

4.4
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de wijze van transport, verzending, verpakking, e.d. bepaald door Amelisa BV, zonder dat Amelisa BV hiervoor enige aansprakelijkheid draagt.

Overmacht en/of bijzondere omstandigheden:

5.1.
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Amelisa BV niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, waaronder begrepen het geval, dat Amelisa BV door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Onder overmacht wordt onder meer begrepen:
5.1.1
Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;

5.1.2.
Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Amelisa BV;

5.1.3.
Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Amelisa BV toe of van Amelisa BV naar de Klant wordt gehinderd of belemmerd.

5.2.
Amelisa BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien enige omstandigheid (verdere) nakoming verhindert.

5.3.
Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Amelisa BV opgeschort. Indien de periode van opschorting langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

5.4.
Indien Amelisa BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Amelisa BV gerechtigd het reeds geleverde of uitgevoerde c.q. het leverbare of uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren, en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Eigendomsvoorbehoud:

6.1
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Amelisa BV uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij is inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichtte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Risico:

7.1
Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over, op het moment aflevering op het door de Klant opgegeven adres.

Reclames / Aansprakelijkheid / Retourzending:

8.1
De Klant heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een door Amelisa BV geleverd product, dienen door de Klant terstond aan Amelisa BV per aangetekend schriftelijk schrijven en gemotiveerd binnen uiterlijk 5 werkdagen na aflevering per e-mail, dan ook steeds schriftelijk te worden medegedeeld en bevestigd. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Amelisa BV geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Klant de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs door de Klant.

8.2
Indien de Klant aantoont dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Amelisa BV de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3
Indien de Klant een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het product binnen 7 (zeven) werkdagen dagen na aflevering aan Amelisa BV te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat alle verzendkosten voor rekening van de Klant komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd.

8.4
Amelisa BV aanvaardt retour gezonden zaken, zoals vernoemd in artikel 8.2 en artikel 8.3 slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk, per e-mail akkoord is gegaan, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Amelisa BV op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Amelisa BV deze zaken aan de Klant afleverde.

Garantie:

9.1
Amelisa BV verplicht zich alle bepalingen van de fabrieks- garantie van de geleverde zaken op te volgen. Zo hebben alle producten een minimale fabrieksgarantie van 1 jaar.

9.2
Onverminderd hetgeen in artikel 9.1 beschreven kan de Klant geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepalingen: indien de Klant wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook - vallen reparaties die niet door of namens Amelisa BV zijn verricht; indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik; indien de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of door andere van buitenkomende oorzaken of onheilen; indien de Klant de zaken heeft verwaarloosd; indien de Klant de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Klant behoort te komen.

Persoonsgegevens:

10.1
Door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand alleen ter gebruik voor de uitvoering van de bestelling van de Klant.

10.2
De gegevens van Klant worden opgenomen in een centraal bestand van Amelisa BV en zullen alleen worden gebruikt om de Klant volledig up-to-date te houden voor wat betreft de zaken en diensten van Amelisa BV, tenzij de Klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen. De verwerking van de gegevens van de Klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

10.3
De Klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Amelisa BV over de persoon van de Klant worden opgenomen in het bestand van Amelisa BV. De Klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.

Diversen:

11.1
Indien Klant aan Amelisa BV schriftelijk opgave doet van een adres, is Amelisa BV gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat Klant Amelisa BV een nieuw adres heeft doorgegeven.

11.2
Indien door Amelisa BV gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Voorwaarden te eisen. De Klant kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Amelisa BV deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3
Amelisa BV is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Klant gebruik te maken van derden.

Toepasselijke recht en geschillenregeling:

12.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Amelisa BV is het Belgisch recht van toepassing.

12.2
Geschillen tussen Amelisa BV en de Klant zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Vlaams Brabant.


Verzending - informatie

Komen er nog extra kosten bij voor aflevering?

Alle vermelde prijzen in de shop van Amelisa BV zijn exclusief BTW.
Bij orders voor aflevering binnen België buiten een straal van 25 km extra kost van 15 €  (ex. BTW) transport en administratiekosten in rekening gebracht..

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Bij Amelisa BV kunt u momenteel enkel betalen via overschrijving:

Via een Bankoverschrijving vooraf op de rekening van Amelisa BV.
(Betaling dient te geschieden naar : Amelisa BV,
Bankrekening : BE86 7370 2102 0650 
BIC: KREDDEBBXXX
onder vermelding van het via e-mail verkregen ordernummer.)

Bestelt u namens een bedrijf vanuit België en u bent u in het bezit van een BTW nummer dient u het BTW nummer op uw order te vermelden.
Bestelt u namens een bedrijf vanuit het buitenland en u bent in het bezit van een BTW nummer dient u ons te contacteren om uw order te verwerken.
Wat zijn de bankgegevens als ik vanuit het buitenland een betaling per bank wil doen?

U dient het verschuldigde bedrag over te boeken naar: Amelisa BV,
Bankrekening : BE86 7370 2102 0650 
BIC: KREDDEBBXXX
onder vermelding van het via e-mail verkregen ordernummer.)

Kan ik mijn bestelling ook bij u afhalen?

Amelisa BV werkt vanuit diverse magazijnen en daarom is niet mogelijk om als consument daar goederen af te halen. Dit geldt ook voor ons kantooradres.

Heeft Amelisa BV een winkel die ik kan bezoeken?

Amelisa BV beschikt over deze online webshop en heeft een winkel waar klanten kunnen winkelen (beperkt aanbod).
Alle bestellingen die u plaatst worden dan ook altijd via de webwinkel verwerkt en uitgeleverd (niet ter plaatse).

Wanneer wordt uw bestelling bezorgd?

Amelisa BV streeft ernaar om de bestelde goederen binnen 72 uur na bestelling en ontvangst van de betaling bij u af te leveren (tijdens de werkdagen). Indien de goederen niet op voorraad zijn bedraagt de levertijd maximaal vier weken. Mochten hier wijzigingen in ontstaan dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld door onze klantenservice.

Kan ik mijn bestelling in het uitleverproces traceren?

Ja, als gratis service houden wij onze klanten op de hoogte via e-mail om uw bestelling te volgen in het uitleverproces binnen ons bedrijf en systeem. Op deze manier wordt u online op de hoogte gehouden waar uw bestelling zich bevindt. Na verzending ontvangt u van ons een email wanneer uw bestelling op het distributiecentrum van de vervoerder is ingeboekt. Vervolgens zal uw bestelling aangeboden worden binnen de 24 uur op het opgegeven adres (binnen de werkdagen)

Heb ik een e-mail adres nodig om te kunnen bestellen?

Ja, u ontvangt per email een bevestiging van uw bestelling.

Kan ik de bestelling op een ander adres dan mijn eigen adres laten leveren?

Ja, in dit geval dient u echter op het bestelformulier direct het afleveradres te vermelden of dit als opmerking bij de bestelling te vermelden. Voorwaarde is wel dat de betaling reeds is voldaan.

Ontvang ik een orderbevestiging?

Ja, uw bestelling wordt steeds per email bevestigd.

Ontvang ik een aankoopbewijs/garantiebewijs?

Bij aflevering van uw bestelling ontvangt u een nota.
Deze nota geldt als aankoopbewijs en is tevens uw garantiebewijs.

Hoe ontvang ik de factuur?

Bij aflevering van uw bestelling ontvangt u tevens de factuur.

Overig Mocht u uw vraag hierboven niet tegengekomen zijn, dan kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen via ons contactformulier Amelisa BV stelt iedere reactie op prijs en horen deze graag van u.

We streven ernaar om u zo spoedig mogelijk van een antwoord te voorzien.


Copyright rechten

1 Toegang tot de website:

De hieronder vermelde regels en voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Amelisa BV.

Elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.
De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Amelisa BV enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Amelisa BV heeft met huidige website tot doel om aan elke geïnteresseerde toe te staan kennis te nemen van de goederen en diensten dewelke door Amelisa BV worden geleverd.

Een bezoeker/-ster van Amelisa BV mag geen auteursrechtelijke beschermde werken, of andere in Amelisa BV opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder de uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van Vermaele Projects, auteur en webmaster van Amelisa BV.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Amelisa BV middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Amelisa BV worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

2. Aansprakelijkheid met betrekking tot de weergegeven informatie:

Het geheel van informatie zoals aan te treffen op de website van Amelisa BV onder de vorm van teksten, documenten, beelden, databanken of andere, wordt door Amelisa BV ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Amelisa BV inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, levering of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Amelisa BV treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering.

3. Aanwezige links:

Teneinde het bezoek van de website van Amelisa BV voor de gebruiker te vergemakkelijken, worden er links naar de website van derden aangebracht.
De bezoeker is vrij in het al dan niet aanwenden van deze links.
Enige schade voortspruitend uit het aanwenden van de voorgestelde links valt dan ook buiten elke aansprakelijkheid van Amelisa BV nu deze geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

De gebruiker van de website die vaststelt dat een op de website aanwezige link incorrect zou zijn of niet zou functioneren, mag hiervan ten allen tijde melding maken aan Amelisa BV.

Amelisa BV behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

4. Bescherming van intellectuele rechten – Copyright rechten:

Het logo, evenals de zaaknaam van Amelisa BV behoren tot diens eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Amelisa BV en Vermaele Projects anderzijds.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen op de website van Amelisa BV, geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Amelisa BV draagt niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op haar website die mogelijk een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

De copyright rechten en verantwoordelijkheid voor de inhoud blijven eigendom van de oorspronkelijke uitgevers/schrijvers/auteurs. We hebben de informatie enkel op deze website vermeld voor educatieve doeleinden. Het materiaal op deze site mag niet vermenigvuldigd of verspreid worden zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaar. Als u eigenaar bent van enige gepubliceerde informatie via een link op deze website en u vindt het ongepast dat deze informatie via deze site wordt aangeboden mag u een e-mail sturen naar Amelisa BV. Wij zullen de informatie ogenblikkelijk aanpassen of deze van de website verwijderen.


Disclaimer

Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in de Disclaimer, de Verkoopsvoorwaarden en de Privacy Verklaring. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Amelisa BV , als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de Algemene Voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De website www.hoeve-slagerij.be is een initiatief van:

Amelisa BV (Hierna: “Nachtergaele Geert”)

  Steenweg Deinze 68, 9810 te Nazareth (B) - België
  Telefoon: +32 (0)9 381 90 97
  info@hoeve-slagerij.be
  BTW-nummer: BE 0889 575 617

Contacteer ons gerust indien u verdere vragen of opmerkingen heeft; wij beloven u een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer content wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Amelisa BV

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij Amelisa BV vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement van deze websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde Amelisa BV en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze Gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. Amelisa BV hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontract. Voor elke bestelling is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de bestelling. Als de minimumgegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy Statement te consulteren via onze website.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Amelisa BV, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Gent.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.


Privacy verklaring

1. Waarom deze privacyverklaring?

Amelisa BV  hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Amelisa BV u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Amelisa BV.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Amelisa BV.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.hoeve-slagerij.be is een initiatief van:

Amelisa BV (Hierna: “Nachtergaele Geert”)

  Steenweg Deinze 68, 9810 te Nazareth (B) - België
  Telefoon: +32 (0)9 381 90 97
  info@hoeve-slagerij.be
  BTW-nummer: BE 0889 575 617

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Amelisa BV verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Amelisa BV bij het verzenden van een boodschap via het contactformulier of door het bezoek aan onze website:

Naam + Voornaam
E-mailadres
Bedrijfsnaam
Zakelijk adres
Stad / Gemeente
Postcode
Land
Gegevens omtrent uw bericht en of boodschap
Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website, zoals IP-adres, type van gebruikte browser, de webpagina die u bezocht wanneer u de Website raadpleegde.

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Amelisa BV verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van gegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online diensten.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel als dit van toepassing is.
Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
Marketing doeleinden
Bij een bezoek aan de website van Amelisa BV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Amelisa BV bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Amelisa BV en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Amelisa BV zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Amelisa BV.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Amelisa BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook beperkt cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

5.1. Gebruik van cookies :

Amelisa BV verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van de site verder op punt te stellen.

Op onze site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader worden het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, geregistreerd en worden deze gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren en te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de gevolgen voor jouw privacy hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

google.com
Cookies:
1P_JAR | ANID | CONSENT| HSID | NID | OGP | OGPC | SAPISID | SID | SIDCC | SSID | __Secure-3PAPISID | __Secure-3PSID | __Secure-3PSIDCC

www.google.com
/ Cookies:
OTZ
Lees ook het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

hoeve-slagerij.be
Cookies:
cookies.js
mailchimp_landing_site
pll_language
store_noticec3bffb0f847e96e3507ee166cadf2766
tk_ai
wordpress_logged_in_26929de8df43631d82e0c3c783219f35
wordpress_sec_
wp-saving-post
wp-settings-1
wp-settings-time-1

Lokale opslag: https://www.hoeve-slagerij.be
Sessie-opslag: https://www.hoeve-slagerij.be

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt de firma Topagra bvba geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.
PS men kan steeds in de instellingen van uw browser de cookies blokkeren.

5.2. Google Analytics

Amelisa BV maakt ook gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Voor de analyse van het gebruik van de website maakt Google Analytics gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. * U kan steeds in uw browser het gebruik van cookies uitschakelen.

Wijzigingen aan de Amelisa BV Privacyregeling zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website zelf.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring (zie punt 5.).

Als u de website van Amelisa BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring (zie punt 5.2 *).

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1.  Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Amelisa BV verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.
De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Amelisa BV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2.  Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van Amelisa BV uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Amelisa BV uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Amelisa BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@hoeve-slagerij.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Amelisa BV . Amelisa BV zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
Amelisa BV beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3.  Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die Amelisa BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
Wanneer Amelisa BV e persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
Gedurende de periode die Amelisa BV nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.
Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Amelisa BV staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Amelisa BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Amelisa BV hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@hoeve-slagerij.be

6.4.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Amelisa BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Amelisa BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@hoeve-slagerij.be

6.5.  Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Amelisa BV bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Amelisa BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@hoeve-slagerij.be

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Amelisa BV.

Amelisa BV voor Hoeveslagerij Nachtergaele LOGO